Katolicki Klub Motocyklowy
,Souls’ Hunters” Żory

STATUT

(Regulamin organizacyjny)

Katolicki Klub Motocyklowy „ Souls’ Hunters”- Żory

Postanowienia ogólne

KKM Souls’ Hunters jest klubem motocyklowym stosujący się do zasad zgodnych z nauką Kościoła katolickiego i może istnieć tylko pod opieką osoby duchownej, nie angażujący się politycznie, negujący rozwiązania siłowe. W pierwszej kolejności obowiązuje nas zasada ważności : Rodzina, Praca. Motocykl. Siedzibą klubu jest miasto Żory. Klub posiada prawo używania znaków i symboliki ustalonych przez Zarząd Klubu.

Oficjalna data utworzenia klubu 09-09-2012r. {Uroczystości rocznicowe obchodzone będą w sobotę po dacie powstania).

 1. Cele klubu

1 .Tworzenie zwartej grupy oddanych przyjaciół o podobnych zainteresowaniach, na których można polegać.

 1. Rozwijanie tradycji zdrowego motocyklizmu w oparciu o pomoc, przyjaźń, zaufanie, mając na uwadze dobre imię klubu.
 2. Propagowanie turystyki motocyklowej w myśl zasad bezpiecznej jazdy.
 3. Dbanie o dobre imię motocyklistów.
 4. Organizacja wewnętrzna klubu.
 5. Wszyscy członkowie (nie dotyczy członków honorowych) klubu są równi w prawach i obowiązkach .
 6. Najwyższą władzą klubu jest Walne Zgromadzenie. Odbywa się raz do roku. w miesiącu styczniu. Podczas Walnego Zgromadzenia ustalane są władze klubu, zmiany regulaminu klubu oraz wszelkie istotne sprawy. Wybory władz klubu odbywają się poprzez głosowanie tajne.
 7. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał wiążących wszystkich członków przy obecności co najmniej Zi ogólnej liczby członków z prawem głosu tzn. mających bieżąco opłacone składki. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 8. W skład Zarządu klubu wchodzi prezydent, dwóch jego zastępców, skarbnik, sekretarz.
 9. Regularne spotkania klubu odbywające się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca i rozpoczynające się od mszy świętej. Terminy innych spotkań^J^tlj^lSźtforazowo wyznaczane na bieżąco podczas spotkań miesięcznych lub na stronie internetowej.
 10. Głosowania w klubie są jawne (oprócz głosowania nad Zarządem podczas Walnego Zgromadzenia).
 11. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może wykluczyć z organizacji członka, który w sposób rażący naruszył regulamin. Prawo to obowiązuje w ciągu całego roku.
 12. Osobą odpowiedzialną za finanse klubu jest skarbnik. Składki członkowskie wpływają w systemie miesięcznym, kwartalnym, najpóźniej do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, kwartału.
 13. CzłonkiemKlubu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
 • osoba ochrzczona, v
 • wierząca i praktykująca,
 • przez 6 miesięcy regularnie uczestniczy w spotkaniach klubu,
 • bierze czynny udział w organizowanych przez klub przedsięwzięciach,
 • świadectw‚0 moralności,
 1. Now’i członkowie powinni mieć poparcie osoby wprowadzającej, która za niego ręczy.

Po 6 miesiącach regularnego i pozytywnego uczestnictwa, kandydat zostaje przyjęty do klubu poprzez głosowanie (większością głosów).

 1. Nieopłacenie trzech składek daje podstawę do wykluczenia członka z klubu.
 2. Członkiem honorowym klubu może zostać każda osoba sympatyzująca z klubem i zaakceptowana podczas zebrania klubu. Członek honorowy lub sympatyk nie jest zobowiązany do opłacania składek, nie ma prawa do głosowania oraz używania znaków i symboli klubu (jedynie na koszulce może używać logo klubu).
 • Prawa i obowiązki członków klubu.
 1. Członkiem klubu może być każdy pełnoletni motocyklista z różnych regionów Polski południowej (nie dotyczy członków honorowych i sympatyków).
 2. Członkowie klubu mają prawo do uczestnictwa w pracach klubu, zgłaszania postulatów i wniosków, uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Członkowie klubu są zobowiązani do:
 • przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu,
 • regularnego opłacania składek,
 • uczestnictwa w spotkaniach klubowych co miesiąc,

(spotkaniu rozpoczynają się od Mszy Świętej )

 • promowania dobrego imienia klubu,
 • postępowania zgodnego z Ewangelią i zasadami Katolickiej Wiary,
 1. Wykluczenie członka z klubu może nastąpić z jednego powodów:
 • nieopłacania składek.
 • nieobecności na połowie spotkań klubowych,
 • rażącego antyświadectwa chrześcijańskiego życia,
 • działania na szkodę klubu przez słowo lub czyny.

Aby wykluczyć członka z klubu musi być podjęta uchwała co najmniej połową (zwykła większość) głosów obecnych na kwartalnym spotkaniu członków. Głosowanie przebiega jawnie.

 1. Spotkania- Klubu – przebieg:
 • Msza Święta,

*

 • Prezydent lub jego zastępca podaje plan spot!:ania i udziela głosu.
 • Ważne decyzje zostają zaprotokołowane,
 • Zakończenie – modłitwą

 1. Rola i obowiązki kapelana (motocyklisty):
 • odprawienie mszy świętej za członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków,

(w razie nieobecności wyznaczenie zastępstwa )

 • wsparcie duchowe, ( spowiedź , itp.)
 • dbanie o przestrzeganie zasad nauki kościoła katolickiego przez członka klubu,
 1. Kto mianuje osobę duchowną dla nowo powstałego katolickiego klubu (Chapter):
 • Na pisemną prośbę kapelana głównego klubu w Żorach, ks. Arcybiskup metropolita lub biskup diecezji, r.a której ma działać katolicki klub motocyklowy.
 1. Zmiany w statucie muszą być przegłosowane przez członków.
 2. Każdy członek ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo współuczestników podczas wspólnych wyjazdów i imprez klubu.
 3. Wszystkich członków klubu obowiązuje tajemnica klubowa.